Polaroid Collage - Andrew Millar

Polaroid Collage - Andrew Millar

Code: 12458

POA

Polaroid collage with platinum

Image size 9 x 11 cm

Mounted Size 40 x 30 cm